O Projektu

Základní informace o Všesportíku

Záměr

Všesportík je služba dětem a jejich rodinám
 • Všesportík je služba rodinám předškolních dětí ve věku 3 – 6 let

Poslání, Motiv

Proč Všesportík vznikl?
 • Klesající zájem dětí o pohyb
 • Snižující se úroveň základních pohybových dovedností dětí
 • Rostoucí zájem dětí o pasívní trávení volného času u mobilů, tabletů apod.
 • Zvyšující se počet obézních dětí
 • Méně a méně času, který aktivně tráví rodiče s dětmi

Vize

Co Všesportík přináší a co chce znamenat v budoucnu?
 • Chceme přivádět děti ke sportu
 • Společným cvičením s rodiči umocňovat dětem prožitek a posilovat rodinné vazby
 • Chceme z Všesportíku vytvořit oblíbenou, vyhledávanou značku, kam se budou těšit děti i rodiče
 • Všesportík bude vždy pro všechny předškolní děti ve věku 4-6 let
 • V budoucnu chceme Všesportík rozšiřovat do dalších měst

Co je Všesportík

Co Všesportík obnáší? / Které služby Všesportík obsahuje?
 • Během jednoho týdne každý den jinak - možnost volit si každý den jinou pohybovou průpravu
 • Pod vedením kvalitních trenérů cvičí děti společně s rodiči nebo rodinnými příslušníky
 • Součástí každého hraní si jsou cvičení na správné držení těla a prevenci
 • Poradensko konzultační činnost s rodiči dětí (jaký sport vybírat, školní zralost…)

Cíle

Jaké cíle Všesportík sleduje / Co má Všesportík za cíl?
 • Poskytnout rodinám s dětmi 4-6 let kvalitní službu
 • Přes společné činnosti s rodiči motivovat děti, aby se rády hýbaly
 • Motivovat rodiče, aby vedly své děti k pohybu a ke sportu
 • Poskytnout co nejpestřejší základ pro jakoukoli další pohybovou činnost
 • Pomoci rozvíjet přirozené pohybové a mentální předpoklady dětí
 • Svými činnosti a způsobem spolupráce přispívat ke školní zralosti dětí, případně podporovat vhodný výběr budoucího sportu
 • Vytvořit rodičům informační servis pro získávání know-how z pohledu, jak si hrát s dětmi doma, jak zdravě podporovat jejich růst po pohybové i mentální stránce
 • Postupně do činností aktivně zapojovat rodiče
 • Společně vzdělávat trenéry třebíčských sportů
 • Vytvořit návaznosti na mateřských a základních školách

Hodnoty

Jaké hodnoty Všesportík vyznává?
 • Rodina
 • Radost z pohybu a ze hry
 • „Chci, ne musím“
 • Svoboda projevu a rozhodování
 • Fair play
 • Výchova dětí
 • Vzájemný respekt
 • Spolupráce

Proč Třebíč?

 • Díky zájmu, nadšení a podpoře lidí, kteří stáli u zrodu myšlenky
 • Díky ochotě zástupců jednotlivých třebíčských sportů spolupracovat
 • Díky ideální velikosti Třebíče, je dostatečně malá na to vytvořit rodinné prostředí a zároveň dostatečně velká co do počtu dětí

Čím jsme jedineční?

 • Komplexností a jedinečností služby, kterou nabízíme – rozsahem i provázaností všech činností
 • Způsobem práce s dětmi – na základě věkových zvláštností a individuálních odlišností každého dítěte
 • Způsobem spolupráce s rodiči – věnujeme se nejen dětem, ale i rodičům a rodině

Možná se také ptáte

Zde se dočtete mnohaletou praxí ověřená fakta a východiska, z kterých ve Všesportíku vycházíme (část zaměřená na popis a vysvětlení souvislostí spojených s fungováním Všesportíku).

Proč děti 4 – 6 let, není to příliš brzy?

Není. Od narození je naší přirozenou potřebou hrát si, učit se. Mozek dychtí se rozvíjet, věk 4-6 let je předurčen pro až lavinovité získávání nových dovedností. Z pohledu lidského vývoje je věk 4 – 6 let obdobím získávání nových dovedností, spontánního dovednostního vývoje, a tudíž nejvhodnějším věkem pro to seznamovat a učit co nejpestřejší paletě činností.

Proč aktivní zapojování rodičů?

Aktivní zapojování rodičů je klíčová součást Všesportíku.

Celoživotní potřeba rád sportovat se tvoří v předškolním věku za podpory a správného přístupu rodičů! Chceme, aby se děti ve Všesportíku bavily hrou. Pestrost a skladba je na trenérech, motivaci cvičit, rád cvičit, podporuje rodič u dítěte svým zájmem a hodnocením.

Věk 4 – 6 let je hravé období s potřebou sdílet své činnosti s rodiči. Proto by měli rodiče své děti ve věku do 6 let zapojovat do všeho, co dělají. Tím si děti budují kvalitní - návyky rád se vzdělávat, pracovat, dodržovat řád, sportovat…

Vztah k čemukoliv, tedy i pohybu, vzniká přes tzv. somaticko emoční vazbu s rodičem, tzn. vždy přes zájem a pozitivní hodnocení za činnosti podporované somatickým kontaktem (pohlazení, přitulení...). Aby se jakákoli činnost stala kvalitním základem pro budoucí vzorce chování, je důležité, aby prošla přes hodnocení a somatické sdílení s rodičem ve 3 – 6 let.

Cesta k dovednosti vede od nejnižšího věku přes hodnocení za činnosti. Cenu činnosti dětí dává rodič svým zájmem a hodnocením. Vše, co dítě rozvíjí, by mělo být hodnoceno rodinou, hodnocením za činnosti.

Děti si budují zájem o pohybové činnosti sdílením pocitů s rodičem při pohybových činnostech. Vše je formou hry, prostřednictví které vnášíme do života pravidla a zájem o cokoli. Motivace k čemukoli, tedy i k pohybu, jestliže se u dětí nezajímáme o prožitek, se jen těžko rozvíjí..

„Jestliže je období předškolního věku hravé a jsem rodiči podporované, baví mě v životě všechno“.

To tam budou děti trénovat?

Děti nebudou trénovat, děti si budou hrát.

Každé hraní v každém dni bude obsahovat seznamování s pohybovými základy spojenými s daným zaměřením, zároveň budou děti zdokonalovat to, co už umí nebo jim jde „samo“. Každý má své tempo, cvičení budou adekvátní věku, tak úrovni každého dítěte.

Ve spolupráci s aktivně zapojenými rodiči budeme v každém hraní si vést děti tak, aby si samostatně, bez příkazů nebo časového omezení hledaly cestu k zvládnutí dovednosti svým osobitým způsobem. (Dítě „dostane pohybové zadání a za podpory rodiče bude hledat cestu k jeho samostatnému zvládnutí, čímž rozvíjí svou vlastní dovednost a individualitu)

Musíme chodit 5x týdně?

Všesportík nabízí každý den v týdnu jiné zaměření. To kolikrát, jak často, nebo která zaměření budou rodiče s dětmi volit, je na nich.

Všesportík a jeho činnosti jsou také návodem pro činnosti doma. Pokud si dítě s rodiči z Všesportíku vždy odnese 1 – 2 činnosti, které potom doma rozvíjí, zdokonaluje a přetváří v dovednost, automaticky se tak učí se s chutí se připravovat do školy…

Co znamená prevence?

Součástí každého hraní bude vždy několik vybraných cvičení, která budou sloužit jako základ pro prevenci skolióz, pro správné držení těla. Děti se také prostřednictvím těchto cvičení budou učit vnímat své tělo a jeho potřeby.

Konzultace s rodiči?

Ve Všesportíku budou mít rodiče možnost své děti a jejich mentální vývoj, školní zralost, na jaký sport (individuální/týmový) se hodí konzultovat s k tomu určenými konzultanty. Cílem je také mít možnost rešit příčiny budoucích možných problémů ve věku jejich možného zárodku, tedy tam, kde je prevence nejúčinnější.

Jak je to s placením?

Veškeré informace ohledně placení a jeho způsobu se dočtete zde

Je potřeba se někde přihlašovat?

Veškeré informace ohledně přihlášení a jeho způsobu se dočtete zdePokud máte další otázky, neváhejte se obrátit na kontaktní telefonní číslo nebo mail.